Philosophy In Jain Agams ► BIBLIOGRAPHY

Posted: 20.08.2019
 • Acarya KundaKunda, Niyamasāra. Jaipur: Kundkund kahan Digambara Jain Tirtha, 1984.
 • Aitareyopaniad, Gorakhpur: Gita Press, V.S.2025.
 • Akalanka. Tattvārtha Vārtika. New Delhi: Bharatiya Jnanapitha, 1993.
 • Akalanka, Bhatt. Tattvārtha Vārtika. Edited by Mahendra Kumar Jain. Vol. II. New Delhi: Bharatiya Jnanapitha, 1993.
 • Amar Muni, Kanhaiyalal Kamal, ed. Niśītha Sūtra. Vol. III. Delhi: Bharatiya Vidya Prakasana, 1982.
 • Amitgati, Acarya. Paramātma Dvātrinśikā. Churu: Adarsh Sahitya sangha, 1998.
 • Amritcandra, Acarya. Puruārtha Siddhyupāya. Agas: Srimad Rajchandra Ashram, V.S. 2022.
 • Apte, V. S. Apte Sanskrit-English Dictionary. Bombay: Gopal Narayana & Company, 1924.
 • Aranya, Hariharanand, ed. Pātañjala Yoga Darśana. Delhi: Motilal Banarasidas, 1991.
 • Avasthi, Narendra. Śāśvat. Jodhpur: Vaidika Adhyayana Kendra, 1997.
 • Bhadrabahu, Acarya. Āvaśyaka Sūtra. Ratlam: Rishabdev Kesarimal Svetambara Sanstha, 1929.
 • Ācārāga Niryukti. Bombay: Agamodaya Samiti, 1928.
 • Āvaśyaka Sūtram. Vol. I. Indore: Bandhu Mudranalaya, 1928.
 • Bhatt, Jayanta. Nyāya Mañjarī. Vol. 1. Mysore: Pracya Vidya Sanshodanalaya, 1970.
 • Bhattacharya Hari Satya,.Reals in the Jaina Metaphysics. Bombay: The Seth Santidas Khetsy Charitable Trust, 1966.
 • Bhattacarya, Taranath. Vācaspatya. Vol. I. Varanasi: Choukhamba Sanskrit Series, 1969.
 • Bhojkavi, Srimad. Dravyānuyoga Tarkaā. Agas: Paramshruta Prabhavaka Mandal, 1977.
 • Bhadārayakopaniad. Gorakhpur: Gita Press, V.S. 2045.
 • Sikdar J. C. Concept of Matter in Jain Philosophy. Varanasi: Parshvanath Vidyasram Shodha, Sansthan, 1987.
 • Studies in the Bhagawatī Sūtra. Muzaffarpur: Reasearch Instuite of Prakrit, Jainology, Ahimsa, 1964.
 • Cakravarti, Nemicandra Siddhant. Dravya Sangraha. Mathura: Bharatiya Digambara Jain Sangha, V. N. S. 2475.
 • Chandra, Shastri Indra. Jaina Epistemology. Varanasi: Parshvanath Vidyasram Shodha Samsthan, 1990.
 • Damodar, Sripada, ed. Mahābharata (Śānti Prava). Vol. 1. Paradi: Svadhyayaa Mandal, 1979.
 • Dasakāliya Sūtta, Niryukti with Cūri. Varanasi: Prakrit Granth Parishad, 1973.
 • Dasavaikālika Niryukti. Ahmedabad: Prakrit Text Society, 1973.
 • Dave, J.H., ed. Manusmti. Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan, 1972.
 • Dayanand, Bhargava. Jaina Ethics. Varanasi: Motilal Banarasidas, 1968.
 • Deo, S. B. History of Jain Monachism. Poona: Deccan Collage, 1956.
 • Dev, Acarya Narendra. Bauddha Dharma Darśana. Delhi: Motilal Banarasidas, 1994.
 • Dev, Raja Radhakant, ed. Śabda Kalpadruma. Vol. I. Varanasi: Choukhamba Sanskrit Series, 1967.
 • Devendramuni, Acarya. Puśkara Muni Abhinandan Grantha. Udaipur: Muni Abhinandana Granth Prakasana Samiti, 1979.
 • Devsuri, Comm., ed. Śrāvaka Dharma Vidhi Prakaraa. Bhavanagar: Jain Atmanand Sabha, 1924.
 • Dhavala, Mailla. Nayacakra. Edited by Kailashcandra Shastri. New delhi: Bharatiya Jnanapitha, 1971.
 • Divakara, Siddhsena. Sanmati Prakaraa. Translated by Bechardas doshi Sukhlal Sanghvi. Ahmedabad: Punjibhai Jain Granthmala Karyalaya, 1932.
 • Diwakara,   Siddhasena.   Dvatriśad   Dvatrinśika.   Botad,   Saurashtra:   Vijay Lavanya SurishvaraJnana Mandir, 1977.
 • Doshi, Bechardas. Jain Sāhitya kā Bhad Itihāsa. Vol. I. Varanasi: Parshvanath Vidyapitha, 1989.
 • Dravid, V.P. Dviveda and L.S., ed. Nyāya Vārtikā. Banaras, 1916.
 • Duttatreya, Ramacandra Ranade. Upaniad Darśana kā Racanātmaka Sarvekana. Jaipur: Rajasthan Hindi Granth Academy, 1989.
 • Dvivedi, Kapildev. Ācāra Śikśā. Varanasi: Vishva Bharati Anusandhana Parisad, 1984.
 • Gani, Jinadas. Āvaśyaka Cūri. Vol. 1. Ratlam: Shri Rishabdevji Kesarimalji Svetambara, Sansthan, 1928.
 • Cūrṇi, Ācārāga. Ratnapur, Malwa: Rishabdevji Kesarmalji Svetambara Sanstha, V.S. 1998.
 • Nandī Cūri. Edited by Muni Punyavijaya. Banaras: Prakrit Text Society, 1966.
 • Gani, Jinadasa. ĀcārāgaCūri. Ratnapur: Rishabdevji Kesarimalji Svetambara Sanstha,V.S. 1998.
 • ---Sūtraktāga Cūri. Suryapuri: Jainanand Mudranalaya, 1941.
 • Gani, Siddhasena. Tattvārthādhigama Sūtra (Bhaṣyānusāriṇī Tika). Bombay: Devchand Lalbhai Jain, V.S. 1986.
 • Gosvami, Hindi Ṭikā- Lalit Krishna, ed. Shree Bhaya. Vol. II. Delhi: Choukhamba Sankrit Pratisthana, 2000.
 • Gautam. Nyāya Sūtra. Varanasi: Bouddha Bharati Publishers, 1976.
 • Goyandaka, Harikrishnadas, ed. Īshaadi Nava Upanisad. Gorakhpur: Gita Press, 1961.
 • Haribhadra, Acarya. Nandī īkā. Banaras: Prakrit Text society, 1966.
 • Haribhadra, Suri. SaDarśana Samuccaya. ed by Mahendra Kumar. Delhi: Bharatiya, Jnanapitha, 1997.
 • Hastings, James ed. Encyclopedia of Religion and Ethics. Vol. VIII. New York: T & T Clark.
 • Helmuth, Glasenapp. Doctrine of Karma in Jain Philosophy. Bombay: VijibaiJivanalal Pannalal Charity Fund, 1942.
 • Hemcandra, Acarya. Abhidhāna Cintāmai. Varanasi: Choukhamba Vidya Bhavan, 1996.
 • Prakta Vyākaraa. Delhi: Atmaram Jain Model School, 1974.
 • Hemcandra, Maladhari. Anuyogadvāra, Maladhariya Vṛtti. Patan: Shri Kesarbai Jnana Mandir, 1931.
 • Hemcandracarya. Yoga Śastra. Bhavanagar: Jain Dharma Pracaraka Sabha, 1926.
 • Hermann, Jacobi. Jain Sūtras, Part II (The Sacred Books of East). Delhi: Motilal Banarasidas, 1980.
 • Jaina Sūtras. Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1990.
 • Jagadishchandra, Jain. Life in Ancient India as Depicted in Jaina Canon andCommentaries. Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1984.
 • Jain, Bhaskar Bhagchandra. Jainism in Buddhist Literature. Nagpur: Alok Prakashan, 1972.
 • Jain, Dev Kumar, ed. Karma Prakti. Bikaner: Ganesha Smriti Granthamala, 1982.
 • Jain, Harindrabhusana. Jain Aga Śastra ke Anusāra Mānava Vyaktitva kā Vikāsa. Agra: Sanmati Jnanapitha, 1974.
 • Jain, Hiralal, ed. Pañca Sagraha. Kashi: Bharatiya Jnanapitha, 1964.
 • Jain, Hiralal, ed. akhaṇḍāgama. Solapur, Maharashtra: Jain Sanskriti Sanrakshak Sangha, 1947.
 • Jain, Jagadish Candra. Prakta Sāhitya kā Itihāsa. Varanasi: Choukhamba Vidya Bhavan, 1932.
 • Jain, Kapoorchand. Prakta and Jain Vidya Kośa Sandarbha. Khatouli: Kailash Candra Jain Smriti Nyas, 1991.
 • Jain, Sagamal, ed. Tandulaveyāliya Paiṇṇaya. Udaipur: Agama, Ahimsa, Samata evam Prakrit Sansthan, 1991.
 • Jain, Sagarmal. SagarJain Vidya Bharati. Vol. II. Varanasi, Parshvanath Vidyapitha, 1995. Jain, Udaychand, ed. Āpta Mimānsā. Varanasi: Ganesh Varni Digambara Jain Sansthana, Veer Samvat 2501.
 • Jambuvijaya, Muni, ed. Ācārāga Sūtra Sutrakga Sūtra Ca. Delhi: Motilal Banarasidas Indologic Trust, 1978.
 • ed. Sthānāga SūtraSutrakgaSūtra Ca. Delhi: Motilal Banarasidas, 1985.
 • Jambuvijaya, Muni, ed. Suyagaa Suttam. Mumbai: Mahavira Jain Vidyalaya, 1978.
 • Jarl, Charpentier. Uttarādhyayanasūtra. New Delhi, 1980.
 • Jayacarya. Ārādhanā. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1998.
 • Bhagavati Joa. Edited by Acarya Tulsi, Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1981.
 • Praśnottara Tattvabodha. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1988.
 • Jha, Ganganath, ed. Nyāya Bhāya (Vatsyayana). Pune: Oriental Series, 1939.
 • Jigyasu, Brahmadutta. AṣṭādhyāyīSūtrapāh. Bahalgarh: Ramlal Kapoor Trust, 1989.
 • Jozef, Deleu. Viyāhapaṇṇatti. Brugge(Belgie): De Temple Tempelhof 37, 1970.
 • K.C. Sogani. Ethical Doctrines in Jainism. Sholapur: Lalcand Hirachand Doshi Jain Sanrakshaka Sanskriti Sangha, 1967.
 • K.N., Jayatilleke. Early Buddhist Theory of Knowledge. London George Allen Unwin Ltd., 1963.
 • Kassapo, Bhikkhu Jagadisa. Abhidhammapiake, Kathāvatthupālī. Nalanda: Pali Parkashan Mandal, 1961.
 • ed. Dīghanikāya. Pali. Nalanda, Bihar: Pali Prakashabna Board, 1968.
 • ed. Majjhimnikāya. Pali. Nalanda: Pali Publication Board, 1958.
 • ed. Suttapiaka (Sanyuktanikaya Pali).Nalanda: Pali Prakashana Mandal, 1959.
 • hakopaniad. Pune: Anandashram Sanstha, 1977.
 • Kenopaniad. Gorakhpur: Gita Press, 1973.
 • Khetdhammo, ed. Viśuddhi Maggo. Vol. I. Varanasi: Varanaseya Sanskrit University, 1969.
 • Kshmashramana, Jinabhadargani. Viśeāvaśyaka Bhāya. Vol. II. Ahmedabad: Divya Darshana Karyalaya, Veer Samvat 2489.
 • Kundakunda, Acarya. Pañcāstikāya. Agas: Paramshrut Prabhavaka Mandal, 1986.
 • Pravacanasāra. Bombay, 1995.
 • Pravacanasāra Saptadaśāgī Tīkā. Meerut: Sahajanand Shastrimala, 1979.
 • Samayasāra. Agas: Srimad Rajcandra Ashram, 1982.
 • Samayasāra. Songarh: Digambar Jain Svadhyaya Mandir Trust, 1964.
 • Kusumpragya, Samani, ed. Vyavahāra Bhāya. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1996.
 • ed. Niryukti Pancaka. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1999.
 • Lal, Jain Babu Chhote. Jaina Bibliography. New Delhi: Virsewa Mandir, 1982.
 • Madhur, Sen. A Cultural Study of the Niśītha Cūri. Amritsar: Sohanlal Jaindharam Pracharak Samiti, 1975.
 • Mahapragya, Acarya. Ācārāga Bhāya. Ladnun: Jain Vishva Baharati Institue, 1994.
 • ed. Auyogadārāi. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1996.
 • Astitva aurAhimsa. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1990.
 • Jain Darshan aurAnekant. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1999.
 • Jain Darsana: Manana Aur Mimānsā. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1995.
 • JainNyāya ka Vikas, Jaipur: Jain Vidya Anushilana Kendra, 1977.
 • Karmavāda. Churu: Adarsha Sahitya, 1997.
 • Manana aurMulyānkana. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1983.
 • ed. Nandī. Ladnun: Jain Vishva Bharati Sansthan, 1997.
 • —, Comm. Acarya, ed. Bhagavaī (Viāhapaṇṇatti). Ladnun: Jain Vishva Bharati Institute, 1994.
 • —, Comm. Acarya, ed. Bhagavaī. Vol. II. Ladnun: Jain Vishva Bharati University, 2000.
 • —, (Yuvacarya), ed. Samavāo. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1984.
 • —, (Yuvacarya), ed. Sūyagao. Vol. 1. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1984.
 • —, (Yuvacarya), ed. Sūyagao. Vol. II. Ladnun: Jain Vishva bharati, 1986.
 • —, (Yuvacarya), ed. Uttarajjhayaāi. Vol. 1. Ladnun: Jain Vishva Bharati Institute, 1993.
 • —, (Yuvacarya), ed. Uvaga Suttāi (Rāyapaseniyam). Vol. IV, Part 1. Ladnun: Jain Vishva, Bharati, 1987.
 • ---(Muni Nathmal) ed. a. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1976.
 • ---(Muni Nathmal) ed. Āyāro. Ladnun: Jain Vishva Bharati, V.S. 2031.
 • ---(Muni Nathmal) ed. Agasuttāi. Vol. V. Ladnun, Rajasthan: Jain Vishva Bharati, 1975.
 • (Muni Nathmal) ed. Agasuttāi(Antagaḍadasāo). Vol. III. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1975.
 • —(Muni Nathmal) ed. Agasuttāi(Bhagavaī). Vol. II. Ladnun, Jain Vishva Bharati, 1975.
 • (Muni Nathmal) ed. Agasuttāi(Upāsakadasā). Vol. III. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1974.
 • (Muni Nathmal) ed. Āvaśyaka, (Navasuttāṇi). Ladnun: Jain Vishva Bharati Sansthan, 1987.
 • —(Muni Nathmal) ed. Dasaveāliya. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1974.
 • —(Muni Nathmal) ed. Uvagasuttāi. Vol. IV. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1987.
 • Malaygiri, Acarya. Prajñāpanā Vtti., Gujarat: Agamodaya Samiti, 1918.
 • Malaygiri, Acrya. NandīMalaygirīīkā. Surat: Agamodaya Samiti, 1917.
 • Mallisena, Acarya. Syādvāda Mañjarī. Agas: Paramshrut Prabhavaka Mandal, 1979.
 • Malvania, Dalsukh. Āgama Yuga kā Jain Darśana. Jaipur: Prakrit Bharati Academy, 1990.
 • ---Ātma Mīmānsā. Banaras: Jain Sanskriti Sanshodana Mandal, 1953.
 • —Jain Darśana kā Ādikāla. Ahmedabad: Lalbhai Dalpat Bhai Bharatiya Sanskriti Vidya Mandir, 1980.
 • Mohanlal Mehta, Jagadisha Candra Jain. Jain Sāhitya kā Bhad Itihāsa. Vol. II. Varanasi: Parshvanath Vidyashram Shodha Sansthana.
 • Nath, Bhattacharya Narendra. Jain Philosophy: Historical Outline. Delhi: Munshiram
 • Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1976.
 • Nemicandra. Gommaasara (Karma kanda). Vol. 2. New Delhi: Bharatiya Jnanapitha, 1981.
 • Nirmal, Jha. Law ofKarma. Delhi: Capital Publishing House, 1985.
 • Pandeya, Prakash. Sagarmal Jain Abhinandana Granth. Varanasi: Parshvanath Vidyapitha, 1998.
 • Peter B. Norton Joseph, J. Esposit ed., New Encyclopedia Brittanica. Chicago, 1994.
 • Prabha, Sadhvi Pramukha Kanak, ed. Gāthā. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1993.
 • Prabhacandra, Acarya. Prabhāvaka Carita. Ahmedabad, Calcutta: Singhi Jain Granthamala, 1940.
 • Pragya, Samani Mangal. ĀrhatīDṛṣṭi. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1998.
 • —Vrātya Darśana. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1998.
 • Pujyapada, Acarya. Sarvārthasiddhi. Edited by Phoolcandra Shastri. Delhi: Bharatiya Jnanapitha, 1999.
 • Punyavijaya, Muni. Bhatkalpa Sūtra Pīhikā. Bhavanagar: Atmanand Jain Sabha Bhavan, 1933.
 • Punyavijaya, Muni ed., Nandī- Anuyogadārāi. 1968.
 • Radhakrishnan. Indian Philosophy. London: George Alen Unwin Ltd. New York: Humanities Press Inc, 1977.
 • Raj, Jain Champat. Fundamentals of Jainism. Meerut: Veer Nirwan Bharti, 1974.
 • Raskidas, Kapadia Hiralal. A History of the Canonical Literature of the Jains. Surat: Hiralal Raskidas Kapadia, 1941.
 • S., Jaini Padmanabh. Jaina Path of Purification. Delhi: Motilal Banarsidas, 1990.
 • Sadanand ed., Vedāntasāra. Varanasi: Choukhamba Vidya Bhavan, 1990.
 • Sadhale, Gajanana Shambhu. Upaniad Vākya Mahākośa. Varanasi: Choukhamba Vidya Bhavan, 1990.
 • Sadhvi Vimal Pragya, Sadhvi Siddha Pragya ed., Bhiku Āgama Viaya Kośa. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1996.
 • Samantbhadra, Acarya. Ratnakaranaka Śrāvakācāra. Mumbai: Manikchand Digambara Jain Granthmala Samiti, 1992.
 • Sanghvi, Sukhlal. Bhāratīya Tattva Vidyā. Ahmedabad: Jnanodaya Trust, 1960.
 • ---Darśana aur Cintana. Vol. I & II. Ahmedabad, Gujarat: Sukhlalji Sanmaan Samiti, 1957.
 • ed. Pramāa Mīmānsā. Ahmedabad: Sarasvati Pustak Bhandar, 1938.
 • Sankaracarya, Comm., ed. Chāndogyopaniad. Gorakhpur: Gita Press, 1970.
 • Sankrityayana, Rahul. Darśana Digdarśana. Illahadabad: Kitab Mahal, 1998.
 • Sarasvati, Dayanand ed., gveda (Manala 1). New Delhi: Sarvadeshik Aryapratinidhi Sabha, 2000.
 • Sarasvati, Maharshi Dayanand ed., gveda (Manala, 9 and 10). New Delhi: Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, 2000.
 • Satakari, Mookerjee. Illuminator of Jaina Tenets (Ganadhipati Tulsi). Ladnun: Anekanta Sodhpeetha, Jain Vishva Bharati, 1995.
 • Jain Philosophy of Non- absolutism. Patna: Motilal Banarasidass Delhi, 1978.
 • Schubring, Walter. Doctrine of Jainas. Delhi: Motilal Banarasidas, 1978.
 • Sen, Amulyacandra. Schools and Sects in Jain Literature. Calcutta: Vishva Bharati Book Shop, 1931.
 • Shankaracarya(Comm., ed.) Śvetāśvataropaniad. Gorakhpur, Gita Press, V.S. 1975.
 • Shantyacarya.  Uttarādhyayana Bhad vtti. Bombay: Devendra Kumar Lalbhai Jain Pustakoddhara Bhandagara Sanstha, 1973.
 • Sharma, Acarya Ananta Ram, ed. Suśruta Sahitā. Varanasi: Choukhamba Vidya Bhavan, 2001.
 • Shastri, Acarya Udayavira. Mīmānsā Darśana. Delhi: Govindram Hasanand, 1991.
 • Shastri, Acarya Udayavira, ed. Nyāya Darśana. Delhi: Govindram Hasaram, 1991.
 • Shastri, Indracandra. Jain Epistemology. Varanasi: Parsvanath Vidyashram, 1990.
 • Shastri, Nemi Candra Siddhanta. Bhatdravya Sagraha. Agas: Paramshrut Prabhavaka Mandal.
 • Shastri, Phulcandra, ed. Kaāyapāhua. Mathura: Bharatiya Digambara Jain Sangha, 1974.
 • Shastri, Udayavira. ed. Brahma Sūtra. Delhi: Govindram hasanand, 1991.
 • Shastri, Udayavira. ed. Vaiśeika Darśana. Gaziabad: Swami Vijnananand Sarasvati Publishers, 1972.
 • Shatri, Dvarikadas. ed. Ślokavārtika. Varanasi: Tara Publications, 1978.
 • Shivarya, Acarya. Mulārādhanā. Solapur, 1965.
 • Shrutyasha, Sadhvi. Jñana Mīmānsā. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1999.
 • Shukla, J.P. Adhunika Paścātya Darśana. Jaipur: Rajasthan Hindi Granth, 1997.
 • Siddhantalankara, Satyavarata, ed. Ekādaśopaniad. New Delhi: Vijaykrishna Lakhanpala, 1988.
 • Sikdar, J.C. Concept ofMatter in Jain Philosophy. Varanasi: Parsvanath Vidyashram, 1987.
 • Sikdar, J.C. Jain Theory of Realiy. Varanasi: Parsvanath Vidyashram, 1991.
 • Studies in Bhagavatī Sūtra. Mujaffarpur: Research Institute of Prakrit, Jainology and Ahimsa, 1964.
 • Singh, Ramjee. Jain Darśana: Cintana Anucintana. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1993.
 • Srimad Bhagavat Gita. Gorakhpur: Gita Press, 1993.
 • Stache, Weishe Agnes. German Indologists. New Delhi: Maxmuller Bhavan, 1990.
 • Stephen, Hawking. A Brief History of Time. New York: Bantham Books, 1990.
 • Suri,  Acarya  Haribhadra.   Dasavaikālika   Vtti.   Bombay:   Devchand  Lalbhai Jain Pustakoddhara Bhandaragara Samiti, 1918.
 • Suri, Acarya Vadideva. Pramaanaya Tattvāloka. Ujjain: Deepchand Bantia, 1924.
 • Suri, Abhayadeva. Vyakhyāprajñapti Sūtra. Vols. I-III. Mumbai: Jinashasana Aradhana Trust, 1992.
 • Suri, Abhayadeva (Commentator and editor), Bhagavatī Vtti. Mumbai: Jinashasana Aradhana Trust, 1992.
 • Suri, Haribhadra. Āvaśyaka Niryukti īkā. Vol. 1. Mumbai: Bherulal Kanhailal Kothari Dharmik Trust, 1981.
 • Suri, Nemichand. Pravacana Sāroddhāra. Bombay: Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhara Sanstha, 1978.
 • Suri, Rajendravijaya, Abhidhāna Rajendra Koa. New Delhi: Logos Press, 1985.
 • Swami, Gambhhirananda. Chāndogya Upanisād. Calcutta: Advaita Ashram Publication Department, 1992.
 • Tatia, N. M. Studies in Jain Philosophy. Banaras: Jain Cultural Research Society, 1951.
 • Theoder, Gomperz. Greek Thinkers, Vol. 1. John Murray Albemrle Street, 1964.
 • Tulsi, Acarya. Anuyogadvāra. Edited by Muni Nathmal. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1996.
 • Bhiku Nyāya Karikā. Churu: Adarsh Sahitya Sangha, 1970.
 • ed. Indriyavādī kī Choupaī, (Bhikshu Grantha Ratnākara). Vol. 1. Calcutta: Jain Svetambara Terapanthi Sabha, 1960.
 • Chief ed., Yuvacarya Mahapragya, ed., Āgama Śabda Koa. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1980.
 • Jain Siddhānta Dīpikā. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1995.
 • Umasvati, Acarya. Praśamarati Prakaraa. Agas: Sri paramshrut Prabhavaka Mandal, 1950.
 • Sabhasya Tattvārthādhigama Sūtra. Edited by Khubcandra. Agas: Srimad Rajcandra Ashram, 1932.
 • Upadhye, A. N., ed. Sakhaṇḍāgama (Jivasthāna, Sat Prarūpaṇā). Vols. 1, Book 1, Solapur: Jain Sanskriti Sanrakshak Sangha, 1973.
 • Varni, Kshullaka Jinendra. Jainendra Siddhānta Koa. New Delhi: Bharatiya Jnanapitha, 1986.
 • Vasubandhu, Acarya. Abhidharma Koa. Translated by Narendra deva. Ilahabad: Hindusthani Academy, 1958.
 • Vasunandi, Acarya. Vasunandi Śrāvakācāra. Banaras: Bharatiya Jnanapitha, 1952.
 • Walther, Schubring. Doctrine of Jainas. Delhi: Motilal Banarasidass, 1978.
 • Western, īndology and its Eminent. Savants. Calcutta: Garaunga Gopal Sengupta Punthi Pustak, 1996.
 • Winternitz. History of Indian Literature. Vol. II. Delhi: Motilal Banarasidas, 1993.
Share this page on: