Philosophy In Jain Agams: BIBLIOGRAPHY

Published: 20.08.2019
Updated: 20.08.2019
 • Acarya KundaKunda, Niyamasāra. Jaipur: Kundkund kahan Digambara Jain Tirtha, 1984.
 • Aitareyopaniad, Gorakhpur: Gita Press, V.S.2025.
 • Akalanka. Tattvārtha Vārtika. New Delhi: Bharatiya Jnanapitha, 1993.
 • Akalanka, Bhatt. Tattvārtha Vārtika. Edited by Mahendra Kumar Jain. Vol. II. New Delhi: Bharatiya Jnanapitha, 1993.
 • Amar Muni, Kanhaiyalal Kamal, ed. Niśītha Sūtra. Vol. III. Delhi: Bharatiya Vidya Prakasana, 1982.
 • Amitgati, Acarya. Paramātma Dvātrinśikā. Churu: Adarsh Sahitya sangha, 1998.
 • Amritcandra, Acarya. Puruārtha Siddhyupāya. Agas: Srimad Rajchandra Ashram, V.S. 2022.
 • Apte, V. S. Apte Sanskrit-English Dictionary. Bombay: Gopal Narayana & Company, 1924.
 • Aranya, Hariharanand, ed. Pātañjala Yoga Darśana. Delhi: Motilal Banarasidas, 1991.
 • Avasthi, Narendra. Śāśvat. Jodhpur: Vaidika Adhyayana Kendra, 1997.
 • Bhadrabahu, Acarya. Āvaśyaka Sūtra. Ratlam: Rishabdev Kesarimal Svetambara Sanstha, 1929.
 • Ācārāga Niryukti. Bombay: Agamodaya Samiti, 1928.
 • Āvaśyaka Sūtram. Vol. I. Indore: Bandhu Mudranalaya, 1928.
 • Bhatt, Jayanta. Nyāya Mañjarī. Vol. 1. Mysore: Pracya Vidya Sanshodanalaya, 1970.
 • Bhattacharya Hari Satya,.Reals in the Jaina Metaphysics. Bombay: The Seth Santidas Khetsy Charitable Trust, 1966.
 • Bhattacarya, Taranath. Vācaspatya. Vol. I. Varanasi: Choukhamba Sanskrit Series, 1969.
 • Bhojkavi, Srimad. Dravyānuyoga Tarkaā. Agas: Paramshruta Prabhavaka Mandal, 1977.
 • Bhadārayakopaniad. Gorakhpur: Gita Press, V.S. 2045.
 • Sikdar J. C. Concept of Matter in Jain Philosophy. Varanasi: Parshvanath Vidyasram Shodha, Sansthan, 1987.
 • Studies in the Bhagawatī Sūtra. Muzaffarpur: Reasearch Instuite of Prakrit, Jainology, Ahimsa, 1964.
 • Cakravarti, Nemicandra Siddhant. Dravya Sangraha. Mathura: Bharatiya Digambara Jain Sangha, V. N. S. 2475.
 • Chandra, Shastri Indra. Jaina Epistemology. Varanasi: Parshvanath Vidyasram Shodha Samsthan, 1990.
 • Damodar, Sripada, ed. Mahābharata (Śānti Prava). Vol. 1. Paradi: Svadhyayaa Mandal, 1979.
 • Dasakāliya Sūtta, Niryukti with Cūri. Varanasi: Prakrit Granth Parishad, 1973.
 • Dasavaikālika Niryukti. Ahmedabad: Prakrit Text Society, 1973.
 • Dave, J.H., ed. Manusmti. Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan, 1972.
 • Dayanand, Bhargava. Jaina Ethics. Varanasi: Motilal Banarasidas, 1968.
 • Deo, S. B. History of Jain Monachism. Poona: Deccan Collage, 1956.
 • Dev, Acarya Narendra. Bauddha Dharma Darśana. Delhi: Motilal Banarasidas, 1994.
 • Dev, Raja Radhakant, ed. Śabda Kalpadruma. Vol. I. Varanasi: Choukhamba Sanskrit Series, 1967.
 • Devendramuni, Acarya. Puśkara Muni Abhinandan Grantha. Udaipur: Muni Abhinandana Granth Prakasana Samiti, 1979.
 • Devsuri, Comm., ed. Śrāvaka Dharma Vidhi Prakaraa. Bhavanagar: Jain Atmanand Sabha, 1924.
 • Dhavala, Mailla. Nayacakra. Edited by Kailashcandra Shastri. New delhi: Bharatiya Jnanapitha, 1971.
 • Divakara, Siddhsena. Sanmati Prakaraa. Translated by Bechardas doshi Sukhlal Sanghvi. Ahmedabad: Punjibhai Jain Granthmala Karyalaya, 1932.
 • Diwakara,   Siddhasena.   Dvatriśad   Dvatrinśika.   Botad,   Saurashtra:   Vijay Lavanya SurishvaraJnana Mandir, 1977.
 • Doshi, Bechardas. Jain Sāhitya kā Bhad Itihāsa. Vol. I. Varanasi: Parshvanath Vidyapitha, 1989.
 • Dravid, V.P. Dviveda and L.S., ed. Nyāya Vārtikā. Banaras, 1916.
 • Duttatreya, Ramacandra Ranade. Upaniad Darśana kā Racanātmaka Sarvekana. Jaipur: Rajasthan Hindi Granth Academy, 1989.
 • Dvivedi, Kapildev. Ācāra Śikśā. Varanasi: Vishva Bharati Anusandhana Parisad, 1984.
 • Gani, Jinadas. Āvaśyaka Cūri. Vol. 1. Ratlam: Shri Rishabdevji Kesarimalji Svetambara, Sansthan, 1928.
 • Cūrṇi, Ācārāga. Ratnapur, Malwa: Rishabdevji Kesarmalji Svetambara Sanstha, V.S. 1998.
 • Nandī Cūri. Edited by Muni Punyavijaya. Banaras: Prakrit Text Society, 1966.
 • Gani, Jinadasa. ĀcārāgaCūri. Ratnapur: Rishabdevji Kesarimalji Svetambara Sanstha,V.S. 1998.
 • ---Sūtraktāga Cūri. Suryapuri: Jainanand Mudranalaya, 1941.
 • Gani, Siddhasena. Tattvārthādhigama Sūtra (Bhaṣyānusāriṇī Tika). Bombay: Devchand Lalbhai Jain, V.S. 1986.
 • Gosvami, Hindi Ṭikā- Lalit Krishna, ed. Shree Bhaya. Vol. II. Delhi: Choukhamba Sankrit Pratisthana, 2000.
 • Gautam. Nyāya Sūtra. Varanasi: Bouddha Bharati Publishers, 1976.
 • Goyandaka, Harikrishnadas, ed. Īshaadi Nava Upanisad. Gorakhpur: Gita Press, 1961.
 • Haribhadra, Acarya. Nandī īkā. Banaras: Prakrit Text society, 1966.
 • Haribhadra, Suri. SaDarśana Samuccaya. ed by Mahendra Kumar. Delhi: Bharatiya, Jnanapitha, 1997.
 • Hastings, James ed. Encyclopedia of Religion and Ethics. Vol. VIII. New York: T & T Clark.
 • Helmuth, Glasenapp. Doctrine of Karma in Jain Philosophy. Bombay: VijibaiJivanalal Pannalal Charity Fund, 1942.
 • Hemcandra, Acarya. Abhidhāna Cintāmai. Varanasi: Choukhamba Vidya Bhavan, 1996.
 • Prakta Vyākaraa. Delhi: Atmaram Jain Model School, 1974.
 • Hemcandra, Maladhari. Anuyogadvāra, Maladhariya Vṛtti. Patan: Shri Kesarbai Jnana Mandir, 1931.
 • Hemcandracarya. Yoga Śastra. Bhavanagar: Jain Dharma Pracaraka Sabha, 1926.
 • Hermann, Jacobi. Jain Sūtras, Part II (The Sacred Books of East). Delhi: Motilal Banarasidas, 1980.
 • Jaina Sūtras. Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1990.
 • Jagadishchandra, Jain. Life in Ancient India as Depicted in Jaina Canon andCommentaries. Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1984.
 • Jain, Bhaskar Bhagchandra. Jainism in Buddhist Literature. Nagpur: Alok Prakashan, 1972.
 • Jain, Dev Kumar, ed. Karma Prakti. Bikaner: Ganesha Smriti Granthamala, 1982.
 • Jain, Harindrabhusana. Jain Aga Śastra ke Anusāra Mānava Vyaktitva kā Vikāsa. Agra: Sanmati Jnanapitha, 1974.
 • Jain, Hiralal, ed. Pañca Sagraha. Kashi: Bharatiya Jnanapitha, 1964.
 • Jain, Hiralal, ed. akhaṇḍāgama. Solapur, Maharashtra: Jain Sanskriti Sanrakshak Sangha, 1947.
 • Jain, Jagadish Candra. Prakta Sāhitya kā Itihāsa. Varanasi: Choukhamba Vidya Bhavan, 1932.
 • Jain, Kapoorchand. Prakta and Jain Vidya Kośa Sandarbha. Khatouli: Kailash Candra Jain Smriti Nyas, 1991.
 • Jain, Sagamal, ed. Tandulaveyāliya Paiṇṇaya. Udaipur: Agama, Ahimsa, Samata evam Prakrit Sansthan, 1991.
 • Jain, Sagarmal. SagarJain Vidya Bharati. Vol. II. Varanasi, Parshvanath Vidyapitha, 1995. Jain, Udaychand, ed. Āpta Mimānsā. Varanasi: Ganesh Varni Digambara Jain Sansthana, Veer Samvat 2501.
 • Jambuvijaya, Muni, ed. Ācārāga Sūtra Sutrakga Sūtra Ca. Delhi: Motilal Banarasidas Indologic Trust, 1978.
 • ed. Sthānāga SūtraSutrakgaSūtra Ca. Delhi: Motilal Banarasidas, 1985.
 • Jambuvijaya, Muni, ed. Suyagaa Suttam. Mumbai: Mahavira Jain Vidyalaya, 1978.
 • Jarl, Charpentier. Uttarādhyayanasūtra. New Delhi, 1980.
 • Jayacarya. Ārādhanā. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1998.
 • Bhagavati Joa. Edited by Acarya Tulsi, Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1981.
 • Praśnottara Tattvabodha. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1988.
 • Jha, Ganganath, ed. Nyāya Bhāya (Vatsyayana). Pune: Oriental Series, 1939.
 • Jigyasu, Brahmadutta. AṣṭādhyāyīSūtrapāh. Bahalgarh: Ramlal Kapoor Trust, 1989.
 • Jozef, Deleu. Viyāhapaṇṇatti. Brugge(Belgie): De Temple Tempelhof 37, 1970.
 • K.C. Sogani. Ethical Doctrines in Jainism. Sholapur: Lalcand Hirachand Doshi Jain Sanrakshaka Sanskriti Sangha, 1967.
 • K.N., Jayatilleke. Early Buddhist Theory of Knowledge. London George Allen Unwin Ltd., 1963.
 • Kassapo, Bhikkhu Jagadisa. Abhidhammapiake, Kathāvatthupālī. Nalanda: Pali Parkashan Mandal, 1961.
 • ed. Dīghanikāya. Pali. Nalanda, Bihar: Pali Prakashabna Board, 1968.
 • ed. Majjhimnikāya. Pali. Nalanda: Pali Publication Board, 1958.
 • ed. Suttapiaka (Sanyuktanikaya Pali).Nalanda: Pali Prakashana Mandal, 1959.
 • hakopaniad. Pune: Anandashram Sanstha, 1977.
 • Kenopaniad. Gorakhpur: Gita Press, 1973.
 • Khetdhammo, ed. Viśuddhi Maggo. Vol. I. Varanasi: Varanaseya Sanskrit University, 1969.
 • Kshmashramana, Jinabhadargani. Viśeāvaśyaka Bhāya. Vol. II. Ahmedabad: Divya Darshana Karyalaya, Veer Samvat 2489.
 • Kundakunda, Acarya. Pañcāstikāya. Agas: Paramshrut Prabhavaka Mandal, 1986.
 • Pravacanasāra. Bombay, 1995.
 • Pravacanasāra Saptadaśāgī Tīkā. Meerut: Sahajanand Shastrimala, 1979.
 • Samayasāra. Agas: Srimad Rajcandra Ashram, 1982.
 • Samayasāra. Songarh: Digambar Jain Svadhyaya Mandir Trust, 1964.
 • Kusumpragya, Samani, ed. Vyavahāra Bhāya. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1996.
 • ed. Niryukti Pancaka. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1999.
 • Lal, Jain Babu Chhote. Jaina Bibliography. New Delhi: Virsewa Mandir, 1982.
 • Madhur, Sen. A Cultural Study of the Niśītha Cūri. Amritsar: Sohanlal Jaindharam Pracharak Samiti, 1975.
 • Mahapragya, Acarya. Ācārāga Bhāya. Ladnun: Jain Vishva Baharati Institue, 1994.
 • ed. Auyogadārāi. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1996.
 • Astitva aurAhimsa. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1990.
 • Jain Darshan aurAnekant. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1999.
 • Jain Darsana: Manana Aur Mimānsā. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1995.
 • JainNyāya ka Vikas, Jaipur: Jain Vidya Anushilana Kendra, 1977.
 • Karmavāda. Churu: Adarsha Sahitya, 1997.
 • Manana aurMulyānkana. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1983.
 • ed. Nandī. Ladnun: Jain Vishva Bharati Sansthan, 1997.
 • —, Comm. Acarya, ed. Bhagavaī (Viāhapaṇṇatti). Ladnun: Jain Vishva Bharati Institute, 1994.
 • —, Comm. Acarya, ed. Bhagavaī. Vol. II. Ladnun: Jain Vishva Bharati University, 2000.
 • —, (Yuvacarya), ed. Samavāo. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1984.
 • —, (Yuvacarya), ed. Sūyagao. Vol. 1. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1984.
 • —, (Yuvacarya), ed. Sūyagao. Vol. II. Ladnun: Jain Vishva bharati, 1986.
 • —, (Yuvacarya), ed. Uttarajjhayaāi. Vol. 1. Ladnun: Jain Vishva Bharati Institute, 1993.
 • —, (Yuvacarya), ed. Uvaga Suttāi (Rāyapaseniyam). Vol. IV, Part 1. Ladnun: Jain Vishva, Bharati, 1987.
 • ---(Muni Nathmal) ed. a. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1976.
 • ---(Muni Nathmal) ed. Āyāro. Ladnun: Jain Vishva Bharati, V.S. 2031.
 • ---(Muni Nathmal) ed. Agasuttāi. Vol. V. Ladnun, Rajasthan: Jain Vishva Bharati, 1975.
 • (Muni Nathmal) ed. Agasuttāi(Antagaḍadasāo). Vol. III. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1975.
 • —(Muni Nathmal) ed. Agasuttāi(Bhagavaī). Vol. II. Ladnun, Jain Vishva Bharati, 1975.
 • (Muni Nathmal) ed. Agasuttāi(Upāsakadasā). Vol. III. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1974.
 • (Muni Nathmal) ed. Āvaśyaka, (Navasuttāṇi). Ladnun: Jain Vishva Bharati Sansthan, 1987.
 • —(Muni Nathmal) ed. Dasaveāliya. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1974.
 • —(Muni Nathmal) ed. Uvagasuttāi. Vol. IV. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1987.
 • Malaygiri, Acarya. Prajñāpanā Vtti., Gujarat: Agamodaya Samiti, 1918.
 • Malaygiri, Acrya. NandīMalaygirīīkā. Surat: Agamodaya Samiti, 1917.
 • Mallisena, Acarya. Syādvāda Mañjarī. Agas: Paramshrut Prabhavaka Mandal, 1979.
 • Malvania, Dalsukh. Āgama Yuga kā Jain Darśana. Jaipur: Prakrit Bharati Academy, 1990.
 • ---Ātma Mīmānsā. Banaras: Jain Sanskriti Sanshodana Mandal, 1953.
 • —Jain Darśana kā Ādikāla. Ahmedabad: Lalbhai Dalpat Bhai Bharatiya Sanskriti Vidya Mandir, 1980.
 • Mohanlal Mehta, Jagadisha Candra Jain. Jain Sāhitya kā Bhad Itihāsa. Vol. II. Varanasi: Parshvanath Vidyashram Shodha Sansthana.
 • Nath, Bhattacharya Narendra. Jain Philosophy: Historical Outline. Delhi: Munshiram
 • Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1976.
 • Nemicandra. Gommaasara (Karma kanda). Vol. 2. New Delhi: Bharatiya Jnanapitha, 1981.
 • Nirmal, Jha. Law ofKarma. Delhi: Capital Publishing House, 1985.
 • Pandeya, Prakash. Sagarmal Jain Abhinandana Granth. Varanasi: Parshvanath Vidyapitha, 1998.
 • Peter B. Norton Joseph, J. Esposit ed., New Encyclopedia Brittanica. Chicago, 1994.
 • Prabha, Sadhvi Pramukha Kanak, ed. Gāthā. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1993.
 • Prabhacandra, Acarya. Prabhāvaka Carita. Ahmedabad, Calcutta: Singhi Jain Granthamala, 1940.
 • Pragya, Samani Mangal. ĀrhatīDṛṣṭi. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1998.
 • —Vrātya Darśana. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1998.
 • Pujyapada, Acarya. Sarvārthasiddhi. Edited by Phoolcandra Shastri. Delhi: Bharatiya Jnanapitha, 1999.
 • Punyavijaya, Muni. Bhatkalpa Sūtra Pīhikā. Bhavanagar: Atmanand Jain Sabha Bhavan, 1933.
 • Punyavijaya, Muni ed., Nandī- Anuyogadārāi. 1968.
 • Radhakrishnan. Indian Philosophy. London: George Alen Unwin Ltd. New York: Humanities Press Inc, 1977.
 • Raj, Jain Champat. Fundamentals of Jainism. Meerut: Veer Nirwan Bharti, 1974.
 • Raskidas, Kapadia Hiralal. A History of the Canonical Literature of the Jains. Surat: Hiralal Raskidas Kapadia, 1941.
 • S., Jaini Padmanabh. Jaina Path of Purification. Delhi: Motilal Banarsidas, 1990.
 • Sadanand ed., Vedāntasāra. Varanasi: Choukhamba Vidya Bhavan, 1990.
 • Sadhale, Gajanana Shambhu. Upaniad Vākya Mahākośa. Varanasi: Choukhamba Vidya Bhavan, 1990.
 • Sadhvi Vimal Pragya, Sadhvi Siddha Pragya ed., Bhiku Āgama Viaya Kośa. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1996.
 • Samantbhadra, Acarya. Ratnakaranaka Śrāvakācāra. Mumbai: Manikchand Digambara Jain Granthmala Samiti, 1992.
 • Sanghvi, Sukhlal. Bhāratīya Tattva Vidyā. Ahmedabad: Jnanodaya Trust, 1960.
 • ---Darśana aur Cintana. Vol. I & II. Ahmedabad, Gujarat: Sukhlalji Sanmaan Samiti, 1957.
 • ed. Pramāa Mīmānsā. Ahmedabad: Sarasvati Pustak Bhandar, 1938.
 • Sankaracarya, Comm., ed. Chāndogyopaniad. Gorakhpur: Gita Press, 1970.
 • Sankrityayana, Rahul. Darśana Digdarśana. Illahadabad: Kitab Mahal, 1998.
 • Sarasvati, Dayanand ed., gveda (Manala 1). New Delhi: Sarvadeshik Aryapratinidhi Sabha, 2000.
 • Sarasvati, Maharshi Dayanand ed., gveda (Manala, 9 and 10). New Delhi: Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, 2000.
 • Satakari, Mookerjee. Illuminator of Jaina Tenets (Ganadhipati Tulsi). Ladnun: Anekanta Sodhpeetha, Jain Vishva Bharati, 1995.
 • Jain Philosophy of Non- absolutism. Patna: Motilal Banarasidass Delhi, 1978.
 • Schubring, Walter. Doctrine of Jainas. Delhi: Motilal Banarasidas, 1978.
 • Sen, Amulyacandra. Schools and Sects in Jain Literature. Calcutta: Vishva Bharati Book Shop, 1931.
 • Shankaracarya(Comm., ed.) Śvetāśvataropaniad. Gorakhpur, Gita Press, V.S. 1975.
 • Shantyacarya.  Uttarādhyayana Bhad vtti. Bombay: Devendra Kumar Lalbhai Jain Pustakoddhara Bhandagara Sanstha, 1973.
 • Sharma, Acarya Ananta Ram, ed. Suśruta Sahitā. Varanasi: Choukhamba Vidya Bhavan, 2001.
 • Shastri, Acarya Udayavira. Mīmānsā Darśana. Delhi: Govindram Hasanand, 1991.
 • Shastri, Acarya Udayavira, ed. Nyāya Darśana. Delhi: Govindram Hasaram, 1991.
 • Shastri, Indracandra. Jain Epistemology. Varanasi: Parsvanath Vidyashram, 1990.
 • Shastri, Nemi Candra Siddhanta. Bhatdravya Sagraha. Agas: Paramshrut Prabhavaka Mandal.
 • Shastri, Phulcandra, ed. Kaāyapāhua. Mathura: Bharatiya Digambara Jain Sangha, 1974.
 • Shastri, Udayavira. ed. Brahma Sūtra. Delhi: Govindram hasanand, 1991.
 • Shastri, Udayavira. ed. Vaiśeika Darśana. Gaziabad: Swami Vijnananand Sarasvati Publishers, 1972.
 • Shatri, Dvarikadas. ed. Ślokavārtika. Varanasi: Tara Publications, 1978.
 • Shivarya, Acarya. Mulārādhanā. Solapur, 1965.
 • Shrutyasha, Sadhvi. Jñana Mīmānsā. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1999.
 • Shukla, J.P. Adhunika Paścātya Darśana. Jaipur: Rajasthan Hindi Granth, 1997.
 • Siddhantalankara, Satyavarata, ed. Ekādaśopaniad. New Delhi: Vijaykrishna Lakhanpala, 1988.
 • Sikdar, J.C. Concept ofMatter in Jain Philosophy. Varanasi: Parsvanath Vidyashram, 1987.
 • Sikdar, J.C. Jain Theory of Realiy. Varanasi: Parsvanath Vidyashram, 1991.
 • Studies in Bhagavatī Sūtra. Mujaffarpur: Research Institute of Prakrit, Jainology and Ahimsa, 1964.
 • Singh, Ramjee. Jain Darśana: Cintana Anucintana. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1993.
 • Srimad Bhagavat Gita. Gorakhpur: Gita Press, 1993.
 • Stache, Weishe Agnes. German Indologists. New Delhi: Maxmuller Bhavan, 1990.
 • Stephen, Hawking. A Brief History of Time. New York: Bantham Books, 1990.
 • Suri,  Acarya  Haribhadra.   Dasavaikālika   Vtti.   Bombay:   Devchand  Lalbhai Jain Pustakoddhara Bhandaragara Samiti, 1918.
 • Suri, Acarya Vadideva. Pramaanaya Tattvāloka. Ujjain: Deepchand Bantia, 1924.
 • Suri, Abhayadeva. Vyakhyāprajñapti Sūtra. Vols. I-III. Mumbai: Jinashasana Aradhana Trust, 1992.
 • Suri, Abhayadeva (Commentator and editor), Bhagavatī Vtti. Mumbai: Jinashasana Aradhana Trust, 1992.
 • Suri, Haribhadra. Āvaśyaka Niryukti īkā. Vol. 1. Mumbai: Bherulal Kanhailal Kothari Dharmik Trust, 1981.
 • Suri, Nemichand. Pravacana Sāroddhāra. Bombay: Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhara Sanstha, 1978.
 • Suri, Rajendravijaya, Abhidhāna Rajendra Koa. New Delhi: Logos Press, 1985.
 • Swami, Gambhhirananda. Chāndogya Upanisād. Calcutta: Advaita Ashram Publication Department, 1992.
 • Tatia, N. M. Studies in Jain Philosophy. Banaras: Jain Cultural Research Society, 1951.
 • Theoder, Gomperz. Greek Thinkers, Vol. 1. John Murray Albemrle Street, 1964.
 • Tulsi, Acarya. Anuyogadvāra. Edited by Muni Nathmal. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1996.
 • Bhiku Nyāya Karikā. Churu: Adarsh Sahitya Sangha, 1970.
 • ed. Indriyavādī kī Choupaī, (Bhikshu Grantha Ratnākara). Vol. 1. Calcutta: Jain Svetambara Terapanthi Sabha, 1960.
 • Chief ed., Yuvacarya Mahapragya, ed., Āgama Śabda Koa. Ladnun: Jain Vishva Bharati, 1980.
 • Jain Siddhānta Dīpikā. Churu: Adarsha Sahitya Sangha, 1995.
 • Umasvati, Acarya. Praśamarati Prakaraa. Agas: Sri paramshrut Prabhavaka Mandal, 1950.
 • Sabhasya Tattvārthādhigama Sūtra. Edited by Khubcandra. Agas: Srimad Rajcandra Ashram, 1932.
 • Upadhye, A. N., ed. Sakhaṇḍāgama (Jivasthāna, Sat Prarūpaṇā). Vols. 1, Book 1, Solapur: Jain Sanskriti Sanrakshak Sangha, 1973.
 • Varni, Kshullaka Jinendra. Jainendra Siddhānta Koa. New Delhi: Bharatiya Jnanapitha, 1986.
 • Vasubandhu, Acarya. Abhidharma Koa. Translated by Narendra deva. Ilahabad: Hindusthani Academy, 1958.
 • Vasunandi, Acarya. Vasunandi Śrāvakācāra. Banaras: Bharatiya Jnanapitha, 1952.
 • Walther, Schubring. Doctrine of Jainas. Delhi: Motilal Banarasidass, 1978.
 • Western, īndology and its Eminent. Savants. Calcutta: Garaunga Gopal Sengupta Punthi Pustak, 1996.
 • Winternitz. History of Indian Literature. Vol. II. Delhi: Motilal Banarasidas, 1993.
Sources

Title: Philosophy In Jain Agam
Author: Samani Mangal Pragya
Traslation In English By: Sadhvi Rajul Prabha
Publisher: Adarsh Sahitya Sangh
Edition:
2017
Digital Publishing:
Amit Kumar JainShare this page on:
Page glossary
Some texts contain  footnotes  and  glossary  entries. To distinguish between them, the links have different colors.
 1. Abhinandan
 2. Abhinandana
 3. Acarya
 4. Advaita
 5. Agama
 6. Agra
 7. Ahimsa
 8. Ahmedabad
 9. Akalanka
 10. Amar Muni
 11. Ananta
 12. Anekanta
 13. Anuyogadvāra
 14. Aradhana
 15. Astitva
 16. Aṅga
 17. Banaras
 18. Bhagavat
 19. Bhagavatī Sūtra
 20. Bhikshu
 21. Bhāṣya
 22. Bihar
 23. Bikaner
 24. Bombay
 25. Brahma
 26. Cakravarti
 27. Calcutta
 28. Candra
 29. Chicago
 30. Churu
 31. Cūrṇi
 32. Darsana
 33. Darshan
 34. Darshana
 35. Darśana
 36. Delhi
 37. Deva
 38. Devendra
 39. Dharma
 40. Digambar
 41. Digambara
 42. Dravya
 43. Dravyānuyoga
 44. Ganadhipati Tulsi
 45. Gani
 46. Gita
 47. Gujarat
 48. Haribhadra
 49. Hastings
 50. Illuminator of Jaina Tenets
 51. Indore
 52. Indra
 53. JAINA
 54. Jacobi
 55. Jain Dharma
 56. Jain Philosophy
 57. Jain Vidya
 58. Jain Vishva Bharati
 59. Jain Vishva Bharati Institute
 60. Jain Vishva Bharati University
 61. Jain darsana
 62. Jaina
 63. Jaina Canon
 64. Jaina Sūtras
 65. Jainism
 66. Jaipur
 67. Jayanta
 68. Jinendra
 69. Jnana
 70. Jodhpur
 71. K.C. Sogani
 72. Karma
 73. Karma prakṛti
 74. Karmavāda
 75. Kashi
 76. Kendra
 77. Krishna
 78. Kshullaka
 79. Kundakunda
 80. Kundkund
 81. Ladnun
 82. London
 83. Mahapragya
 84. Maharashtra
 85. Mahavira
 86. Malwa
 87. Mandal
 88. Mandir
 89. Mathura
 90. Mumbai
 91. Muni
 92. Muni Nathmal
 93. Mysore
 94. Nagpur
 95. Nalanda
 96. Nandī
 97. Nath
 98. Nemi
 99. New Delhi
 100. Niryukti
 101. Niyamasāra
 102. Niśītha
 103. Nyāya
 104. Pali
 105. Parshvanath
 106. Parsvanath
 107. Patna
 108. Pañcāstikāya
 109. Poona
 110. Pragya
 111. Prakrit
 112. Prakrit Bharati Academy
 113. Prakṛti
 114. Pramāṇa
 115. Pujyapada
 116. Pune
 117. Puruṣārtha
 118. Rajasthan
 119. Ram
 120. Ratlam
 121. Rishabdev
 122. Sabha
 123. Sadhvi
 124. Sadhvi Pramukha
 125. Sadhvi Vimal Pragya
 126. Sagarmal Jain
 127. Sahajanand
 128. Samani
 129. Samata
 130. Samayasāra
 131. Samiti
 132. Sangha
 133. Sanskrit
 134. Sansthan
 135. Sansthana
 136. Sarasvati
 137. Satya
 138. Schubring
 139. Shukla
 140. Siddha
 141. Siddhasena
 142. Smriti
 143. Solapur
 144. Srimad Rajchandra
 145. Sukhlal Sanghvi
 146. Surat
 147. Svadhyaya
 148. Svetambara
 149. Swami
 150. Syādvāda
 151. Sūtra
 152. Tattva
 153. Terapanthi
 154. Tika
 155. Tirtha
 156. Tulsi
 157. Tīkā
 158. Udaipur
 159. Ujjain
 160. Uttarādhyayana
 161. Uvaṅga
 162. Vaiśeṣika
 163. Varanasi
 164. Veer
 165. Vidya
 166. Vidya Bharati
 167. Vidyalaya
 168. Vidyā
 169. Vṛtti
 170. Winternitz
 171. Yoga
 172. Ācāra
 173. Ācārāṅga
 174. Āgama
 175. Āpta
 176. Ārādhanā
 177. Āvaśyaka
 178. Āyāro
 179. Śrāvaka
 180. Śānti
Page statistics
This page has been viewed 184 times.
© 1997-2020 HereNow4U, Version 4
Home
About
Contact us
Disclaimer
Social Networking

Today's Counter: