Posted: 12.06.2007
 
Muni Budhmal Demise of Sashan Gaurav Muni Shri Buddh Malji Swami at Sardarshahar, Rajasthan, India on 12th June 2007 at 06.20 A.M.

Range -