Microcosmology: Atom In Jain Philosophy & Modern Science ► 00 ► [00.02] Abbreviations

Posted: 26.05.2007

ABBREVIATIONS

1.

A.& A.E.M.

Alkali and Alkaline Earth Metals

2.

B.&C.Fam/ B.&C.Families

Boron and Carbon Families

3.

Bhag. Joda

Bhagavati Sutra Joda

4.

Bhag. Sut.

Bhagavati Sutra

5.

Br. Dra. Sam/Brh. Dra. Sam.

Brhad Dravya Samgraha

6.

C I

Copenhagen Interpretation

7.

Gom.

Gommatasara

8.

I.J.T.

Illuminator of Jain Tenets (English Translation of Jain Siddhanta Dipika)

9.

J.V.B.

Jain Vishva Bharati

10.

N & O Families

Nitrogen and Oxygen Families

11.

Niy. Sar.

Niyamasara

12.

Pan. Sar./Panc. Sar.

Pancastikayasara

13.

Prav. Sar.

Pravacanasara

14.

Sat. Khanda.

Satkhandagama

.15.

Tat. Raja.

Tattvartha Rajavartika

16.

Tat. Sloka Var.

Tattvartha Sloka Vartika

17.

Tat. Su/Tat. Sut.

Tattvartha Sutra

18.

Tat. Sut. Bha

Tattvartha Sutra Bhasya

19.

Tr. Metals

Transition Metals

20.

Utt./Uttar.

Uttaradhyayana Sutra

Share this page on: