Jain Vidya (2)

Posted: 01.01.2018

Content:


Share this page on:

Source/Info

Title: Jain Vidya (2)
Editor: Muni Sumermal (Sudarshan)
Translation: Dr. Samani Shashi Pragya
Publisher: Samana Sanskriti Sankaya, Jain Vishwa Bharati, Ladnun
20th Edition: 2013