21.04.2016 ►Ahmedabad/Rajnandgaon/Shimoga/Coimbatore/Biratnagar/Mumbai ►Mahaveer Jayanti Celebrated

Posted: 21.04.2016
Updated on: 09.01.2018

Ahmedabad/Rajnandgaon/Shimoga/Coimbatore/Biratnagar/Mumbai: 21.04.2016

Mahaveer Jayanti Celebrated.

Ahmedabad-Muni Rakesh Kumar.

Rajnandgaon-Sadhvi Sangeet Shree.

Shimoga-Muni Gyanendra Kumar.

Biratnagar-Sadhvi Anima Shree and Sadhvi Mangal Pragya.

Nalasopara (Mumbai).

Share this page on: