08.03.2016 ►Lunkaransar ►International Women's Day

Posted: 09.03.2016
Updated on: 09.01.2018

Lunkaransar: 08.03.2016

International Women's Day was celebrated in the auspicious presence of Sadhvi Pan Kumari (second), Sadhvi Moola ji, Sadhvi Mangal Yasha, Sadhvi Jeet Yasha and Sadhvi Apurva Yasha by Terapanth Mahila Mandal Lunkaransar.

Sadhvi Paan Kumari ji, Moola ji.

Mahila Mandal.

Shravika.

Share this page on: