11.02.2015 ►Gangashahar ►Sadhvis vihar from Gangashahar

Posted: 14.02.2015

ShortNews in English

Gangashahar: 11.02.2015

After successfully completing 13 months of 'Seva Chakri', Sadhvi Chandrakala and Sadhvi Punyaprabha did vihar from Shantiniketan Sevakendra, Gangashahar.

News in Hindi

Share this page on: