Ahimsa Yatra : Dhuri : Chaturmas 2006 Announcments

Posted: 07.02.2006
Updated on: 02.07.2011

Chaturmas announcements 2006

Muni Kamal Kumar

Kesinga

Muni Rajkaran

Gangashahar

Muni Sumermal

Indore

Muni Tarachand

Mumbai, Kandiwali

Sadhvi Animashree

Hyderabad

Sadhvi Ashokshree

Vijaynagaram

Sadhvi Kanakrekha

Coimbtore

Sadhvi Kirtilata

Mumbai, Ghatkopar

Sadhvi Madhusmita

Petlavad

Sadhvi Nirvana Shree

Kolkata, Mahasabhabhavan

Sadhvi Somlata

Bhilwara

Sadhvi Sumanshree

Chennai

Sadhvi Swarnrekha

Banglore

Samani Mudit Pragya

JVB North America, New Jersey

Samani Bhavit Pragya

JVB Orlando

Samani Pratibha Pragya

JVB London

Samani Punya Pragya

JVB London

Samani Sanmati Pragya

JVB Houston

Samani Jayant Pragya

JVB Houston

Share this page on: