JVBL ►Festival Of Paryushana ►02.-09.09.2013

Posted: 24.08.2013
Updated on: 30.08.2013

http://www.herenow4u.net/fileadmin/v3media/downloads/pdfs/JVB_London/logo_2011/JVB_London_2010.jpg

JAIN VISHVA BHARATI LONDON

 

Samani Pratibha Pragya & Samani Sheel Pragya


Flyer:

JVBL Paryushan 2013 Flyer

Contact:

Mr. Ashok Gudka:

07980 929 559

Mr. Hasu J. Vora:

07950 606 462

Mr. Rajesh Jain:

07796 134 301

Mr. Dinesh Shah:

07879 028 751

Share this page on: