Posted: 15.09.2017
 
S.N. Name Native Place Chaturmas Place Terapanth S# # in group 1 Acharya Mahashraman Sardarshahar Kolkata 2 Mukhya Muni Mahavir Kumar Falsund Kolkata 802 3 Muni Dharamruchi Momasar Kolkata 669 4 Muni Rajkumar Gangashahar Kolkata 713 5 Muni Dinesh Kumar Tapara Kolkata 728 6 Muni Rishabh Kumar Taranagar Kolkata 730 7 Muni Ashok Kumar Suratgarh Kolkata 749 8 Muni Kumar Shraman Ladnun Kolkata 755 9 Muni Jay Kumar...
Posted: 15.08.2016
 
List of New Diksha in 2015-2016 S.N. Name Place Terapanth S.N. Date of Diksha Diksha Place Remarks 1 Muni Aman Kumar Rajaldesar 864 2.11.2015 Biratnagar 2 Muni Namra Kumar Tamkor 865 2.11.2015 Biratnagar 3 Sadhvi Sharad Yasha Biratnagar 1847 2.11.2015 Biratnagar Upgraded (Samani Sharda Pragya) 4 Sadhvi Namrata Shree Sayara 1848 2.11.2015 Biratnagar 5 Muni Jyotirmaya Kumar Sri Dungargarh 866 22.11.2015...
Posted: 15.08.2016
 
Pawas Pravas Samvat 2073 S.# / Info Name Place Terapanth S.# Place of Staying Saman 1 Saman Siddh Pragy Ujjain 2 Ujjain Samani 1 Samani Niyojika Riju Pragya Ladnun 43 JVB, Ladnun 2 Samani Sthit Pragya Bhinasar 1 3 Samani Madhur Pragya Bhinasar 3 4 Samani Kusum Pragya Indore 4 5 Samani Akshay Pragya Tapara 14 6 Samani Nirmal Pragya Bav 23 7 Samani Chaitanya Pragya Jhabua 25 8 Samani Sheel Pragya Ladnun 40...
Posted: 02.08.2016
 
Pawas Pravas Samvat 2073 S.# / Area Saint's Name Native Place Terapanth Serial Chaturmas Place Group 1 Acharya Mahashraman Sardarshahar 698 Guwahati 2 Mukhya Muni Mahavir Kumar Falsund 802 Guwahati 3 Muni Dhananjay Kumar Sri Dungargarh 706 Guwahati 4 Muni Rajkumar Gangashahar 713 Guwahati 5 Muni Dinesh Kumar Tapara 728 Guwahati 6 Muni Rishabh Kumar Taranagar 730 Guwahati 7 Muni Ashok Kumar Suratgarh 749...
Posted: 15.02.2016
 
Terapanth Chaturmas List - 2016 Sadhus (Monks) # Name Place 1 Mantri Muni Sumermal Pitampura, Delhi (Savan, Bhadrava) 2 Muni Sukhlal Towards Mewar, Rajasthan 3 Muni Mohjeet Kumar Towards Mewar, Rajasthan 4 Muni Harshlal Relmagra, Rajasthan 5 Muni Kuldeep Kumar Kalan Wali, Haryana 6 Muni Dharam Chand Jind, Haryana 7 Muni Rakesh Kumar Shahibaug, Ahmedabad, Gujarat 8 Muni Tatva Ruchi Towards Gujarat 9 Muni...
Posted: 10.11.2015
 
S.N. Name Native Terapanth Serial # Date of Diksha Place of Diksha Samvat Tithi 1 Sadhvi Vishad Chetana Shree Biratnagar 1839 16.07.2014 Ladnun Shravan Krishana-5 Samvat 2071 2 Muni Pavan Kumar Lunkaransar 862 5.10.2014 Delhi Asoj Krishna-12 Samvat-2071 3 Sadhvi Vidit Prabha Sayra 1840 5.10.2014 Delhi Asoj Krishna-12 Samvat-2071 4 Sadhvi Shatabdi Prabha Arani 1841 5.10.2014 Delhi Asoj Krishna-12 Samvat-2071 5...
Posted: 07.11.2015
 
S.N. Name Native Place Terapanth Serial Two Month Stay 1 Saman Siddh Pragy Ujjain 2 Bhilwara Samani 61 In India 1 Samani Riju Pragya Ladnun 43 Ladnun (JVB) 2 Samani Sthit Pragya Ladnun 1 Ladnun (JVB) 3 Samani Madhur Pragya Bhinasar 3 Ladnun (JVB) 4 Samani Kusum Pragya Indore 4 Ladnun (JVB) 5 Samani Akshay Pragya Tapra 14 Ladnun (JVB) 6 Samani Malli Pragya Suratgarh 22 Ladnun (JVB) 7 Samani Chaitanya Pragya...
Posted: 30.10.2015
 
S.N. Name Native T. S. Chaturmas Place Remarks Chaturmasik Stay of Monks and Nuns of Terapanth Order for Vikram Samvat 2072 (2015 CE), Biratnagar, Nepal 1 Acharya Mahashraman Sardarshahar Biratnagar 43 Monks 2 Muni Dharmruchi Momasar 669 Biratnagar 3 Muni Kamal Kumar Gangashahar 690 Biratnagar 4 Muni Dhananjay Kumar Sri Dungargarh 706 Biratnagar 5 Muni Rajkumar Gangashahar 713 Biratnagar 6 Muni Dinesh Kumar...

Loading more data

Loading more data

Range -