2017 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis

Posted: 15.09.2017
 
S.N. Name Native Place Chaturmas Place Terapanth S# # in group 1 Acharya Mahashraman Sardarshahar Kolkata 2 Mukhya Muni Mahavir Kumar Falsund Kolkata 802 3 Muni Dharamruchi Momasar Kolkata 669 4 Muni Rajkumar Gangashahar Kolkata 713 5 Muni Dinesh Kumar Tapara Kolkata 728 6 Muni Rishabh Kumar Taranagar Kolkata 730 7 Muni Ashok Kumar Suratgarh Kolkata 749 8 Muni Kumar Shraman Ladnun Kolkata 755 9 Muni Jay Kumar...

2016 ►Terapanth Chaturmas ►2015-2016 In/Out

Posted: 15.08.2016
 
List of New Diksha in 2015-2016 S.N. Name Place Terapanth S.N. Date of Diksha Diksha Place Remarks 1 Muni Aman Kumar Rajaldesar 864 2.11.2015 Biratnagar 2 Muni Namra Kumar Tamkor 865 2.11.2015 Biratnagar 3 Sadhvi Sharad Yasha Biratnagar 1847 2.11.2015 Biratnagar Upgraded (Samani Sharda Pragya) 4 Sadhvi Namrata Shree Sayara 1848 2.11.2015 Biratnagar 5 Muni Jyotirmaya Kumar Sri Dungargarh 866 22.11.2015...

2016 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis

Posted: 02.08.2016
 
Pawas Pravas Samvat 2073 S.# / Area Saint's Name Native Place Terapanth Serial Chaturmas Place Group 1 Acharya Mahashraman Sardarshahar 698 Guwahati 2 Mukhya Muni Mahavir Kumar Falsund 802 Guwahati 3 Muni Dhananjay Kumar Sri Dungargarh 706 Guwahati 4 Muni Rajkumar Gangashahar 713 Guwahati 5 Muni Dinesh Kumar Tapara 728 Guwahati 6 Muni Rishabh Kumar Taranagar 730 Guwahati 7 Muni Ashok Kumar Suratgarh 749...