26.01.2015 ►Kanpur ►Acharya Mahashraman Gave Title of Shasan Shree

Posted: 27.01.2015
 
Ahimsa Yatra 26.01.2015, 151st Maryada Mahotsav Title of Shasan Shree was given to following monks and nuns: 1. Muni Mohvijay 2. Muni Dharmruchi 3. Sadhvi Vijay Shree (Sardarshahar) 4. Sadhvi Pan Kumari (Second) Sri Dungargarh 5. Sadhvi Man Kumari (Sardarshahar) 6. Sadhvi Mainraya 7. Sadhvi Dhan Shree 8. Sadhvi Chandanbala 9. Sadhvi Kanchan Prabha 10. Sadhvi Lakshmi Kumari 11. Sadhvi Bhagyavati 12...