2017 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis

Posted: 15.09.2017
 
S.N. Name Native Place Chaturmas Place Terapanth S# # in group 1 Acharya Mahashraman Sardarshahar Kolkata 2 Mukhya Muni Mahavir Kumar Falsund Kolkata 802 3 Muni Dharamruchi Momasar Kolkata 669 4 Muni Rajkumar Gangashahar Kolkata 713 5 Muni Dinesh Kumar Tapara Kolkata 728 6 Muni Rishabh Kumar Taranagar Kolkata 730 7 Muni Ashok Kumar Suratgarh Kolkata 749 8 Muni Kumar Shraman Ladnun Kolkata 755 9 Muni Jay Kumar...

2016 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis

Posted: 02.08.2016
 
Pawas Pravas Samvat 2073 S.# / Area Saint's Name Native Place Terapanth Serial Chaturmas Place Group 1 Acharya Mahashraman Sardarshahar 698 Guwahati 2 Mukhya Muni Mahavir Kumar Falsund 802 Guwahati 3 Muni Dhananjay Kumar Sri Dungargarh 706 Guwahati 4 Muni Rajkumar Gangashahar 713 Guwahati 5 Muni Dinesh Kumar Tapara 728 Guwahati 6 Muni Rishabh Kumar Taranagar 730 Guwahati 7 Muni Ashok Kumar Suratgarh 749...

2015 ►Terapanth Chaturmas ►Diksha between Chaturmas 2014 to 2015

Posted: 10.11.2015
 
S.N. Name Native Terapanth Serial # Date of Diksha Place of Diksha Samvat Tithi 1 Sadhvi Vishad Chetana Shree Biratnagar 1839 16.07.2014 Ladnun Shravan Krishana-5 Samvat 2071 2 Muni Pavan Kumar Lunkaransar 862 5.10.2014 Delhi Asoj Krishna-12 Samvat-2071 3 Sadhvi Vidit Prabha Sayra 1840 5.10.2014 Delhi Asoj Krishna-12 Samvat-2071 4 Sadhvi Shatabdi Prabha Arani 1841 5.10.2014 Delhi Asoj Krishna-12 Samvat-2071 5...

2015 ►Terapanth Chaturmas ►Munis & Sadhvis [English]

Posted: 30.10.2015
 
S.N. Name Native T. S. Chaturmas Place Remarks Chaturmasik Stay of Monks and Nuns of Terapanth Order for Vikram Samvat 2072 (2015 CE), Biratnagar, Nepal 1 Acharya Mahashraman Sardarshahar Biratnagar 43 Monks 2 Muni Dharmruchi Momasar 669 Biratnagar 3 Muni Kamal Kumar Gangashahar 690 Biratnagar 4 Muni Dhananjay Kumar Sri Dungargarh 706 Biratnagar 5 Muni Rajkumar Gangashahar 713 Biratnagar 6 Muni Dinesh Kumar...

05.10.2014 ►Delhi ►Acharya Mahashraman Gave Diksha to Eight Mumukshu Brother and Sisters

Posted: 05.10.2014
 
ShortNews in English Delhi: 05.10.2014 Acharya Mahashraman said in Diksha Ceremony that Sadhana of reducing Kashay is prime purpose of Diksha. He gave Diksha to one Mumukshu Brother and seven Mumukshu Sisters. Guardians of respective Mumukshu gave oral and written permission. After initiating all Mumukshu Kesh Lunchan was done by Acharya Mahashraman and Sadhvi Pramukha Kanak Prabha. Rajoharan was given...