Samani Sharda Pragya

Updated on: 02.11.2015

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Samana

Image(s)

Lifetime

Born: Sardarshahar

Terapanth Info

ID: 90

About

Sadhvi Diksha: 02.11.2015, Biratnagar, Nepal

Now:

  • Sadhvi Sharad Yasha

Publications

References

Share this page on: