Sadhvi Madhulekha

Updated on: 18.03.2009

Alias

Sadhvishri Madhulekhaji

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Image(s)

Lifetime

Born: Gangashahar

Terapanth Info

Diksha: 1.11.1988, Shri Dungargadh by Acharya Tulsi

About

Birth

:

Ashar Shukla 10, Vikram  Samvat 2022, Gangashahar.

Caste

:

Golchha (Gangashahar, Rajasthan)

Father’s Name

:

Lunkaran Ji Golchha

Mother’s Name

:

Jethi Devi Golchha

Sainthood

:

Kartik Krishna 8, Vikram Samvat 2045,at  Shri Dungargadh.1st November, 1988.

Education

:

B.A., M.A. ( Science of Living )

Tour

:

Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Pondicherry,Andhra Pradesh, Delhi with Sadhvi Shri Kanakshri Ji.

In group of Sadhvi Kanak Shri

Publications

References

Share this page on: