Sadhvi Madhulata

Updated on: 16.02.2015

Alias

Sadhvishri Madhulataji

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Image(s)

Lifetime

Born: Gangashahar

Terapanth Info

ID: 1453
Diksha: 17.10.1978, Gangashahar by Acharya Tulsi

About

Birth

:

Savan Shukla 2, Vikram  Samvat 2016, Gangashahar.

Caste

:

Chopra (Gangashahar, Rajasthan)

Father’s Name

:

Surajmal Ji Chopra

Mother’s Name

:

Sundar Devi Chopra

Sainthood

:

Aashvin Shukla 15, Vikram Samvat 2035, Gangashahar.17th October, 1978.

Education

:

Snatak (Two years course)

Tour

:

Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Pondicherry,Andhra Pradesh, Haryana, Delhi with Sadhvi Shri Kanakshri Ji.

In group of Sadhvi Kanak Shri

Publications

References

Share this page on: