Sadhvi Sharad Yasha

Updated on: 02.11.2015

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Terapanth Info

Diksha: 02.11.2015, Biratnagar, Nepal by Acharya Mahashraman

About

Former: Samani Sharda Pragya

Publications

References

Share this page on: