Sadhvi Namra Prabha

Updated on: 16.02.2015

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Image(s)

Lifetime

Born: 27.03.1990 in Sardarshahar

Terapanth Info

ID: 1830
Diksha: 13.12.2014, Sardarshahar by Acharya Mahashraman

Publications

References

Share this page on: