Sadhvi Ujjwal Prabha

Updated on: 17.02.2015

Alias

Sadhvi Ujjval Prabha

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Lifetime

Born: Lonar

Terapanth Info

ID: 1601

References

Latest References
References (A-Z)
Share this page on: