Sadhvi Param Pragya

Updated on: 05.02.2013

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Lifetime

Born: Bidasar

Terapanth Info

Diksha: 01.11.2011, Kelwa by Acharya Mahashraman

About

prior: Samani Param Pragya

Publications

References

Share this page on: