Samani Bhaskar Pragya

Updated on: 17.02.2015

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Samana

Lifetime

Born: Jasol

Terapanth Info

ID: 195
Diksha: 05.11.2012, Jasol, Rajsthan, India by Acharya Mahashraman

About

Former: Mumukshu Bhavana

Publications

References

Share this page on: