Sadhvi Preksha Prabha

Updated on: 16.02.2015

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Lifetime

Born: Rajnagar

Terapanth Info

ID: 1764
Diksha: 01.11.2011, Kelwa by Acharya Mahashraman

About

Former: Samani Preksha Pragya

Publications

References

Share this page on: