Sadhvi Param Prabha

Updated on: 16.02.2015

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Image(s)

Lifetime

Born: 07.01.1960 in Bidasar

Terapanth Info

ID: 1763
Diksha: 03.11.2011 by Acharya Mahashraman

About

Former:  Samani Param Pragya


Publications

References

Share this page on: