Sadhvi Mimansa Prabha

Updated on: 26.10.2016

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Image(s)

Lifetime

Born: Sardarshahar

Terapanth Info

ID: 1765
Diksha: 02.02.2012 by Acharya Mahashraman

About

former: Samani Mudit Pragya

Publications

References

Share this page on: