2016 ►Terapanth Chaturmas ►2015-2016 In/Out

Posted: 15.08.2016
Updated on: 25.08.2016

List of New Diksha in 2015-2016

S.N.

Name

Place

Terapanth S.N.

Date of Diksha

Diksha Place

Remarks

1

Muni Aman Kumar

Rajaldesar

864

2.11.2015

Biratnagar

2

Muni Namra Kumar

Tamkor

865

2.11.2015

Biratnagar

3

Sadhvi Sharad Yasha

Biratnagar

1847

2.11.2015

Biratnagar

Upgraded (Samani Sharda Pragya)

4

Sadhvi Namrata Shree

Sayara

1848

2.11.2015

Biratnagar

5

Muni Jyotirmaya Kumar

Sri Dungargarh

866

22.11.2015

Delhi

By Mantri Muni Sumermal as per instruction of Acharya Mahashraman

6

Muni Parshva Kumar

Gangashahar

867

31.01.2016

Gulabbagh

7

Muni Nami Kumar

Bidasar

868

13.07.2016

Guwahati

8

Muni Satya Kumar

Jhakanavad

869

13.07.2016

Guwahati

9

Muni Ratna Kumar

Sardarshahar

870

13.07.2016

Guwahati

10

Muni Keshi Kumar

Kesinga

871

13.07.2016

Guwahati

11

Sadhvi Samata Prabha

Chennai

1849

13.07.2016

Guwahati

Upgraded (Samani Shukla Pragya)

12

Sadhvi Riddhi Prabha

Asadha

1850

13.07.2016

Guwahati

Upgraded (Samani Rohit Pragya)

13

Sadhvi Kamaniya Prabha

Kesinga

1851

13.07.2016

Guwahati

14

Sadhvi Aditya Prabha

Kesinga

1852

13.07.2016

Guwahati

List of Monks and Nuns expired:

S.N.

Name

Original Place

Terapanth S.N.

Date of Expiring

Place of expiring

1

Muni Devraj

Sayara

650

4.10.2015

Ladnun

2

Muni Bhavbhuti

Kankroli

660

10.02.2016

Chhapar

3

Sadhvi Rakesh Kumari (Rajaldesar)

Rajaldesar

1272

24.08.2015

Ajmer

4

Sadhvi Kala Shree

Sujangarh

1329

10.09.2015

Sri Dungagarh

5

Sadhvi Sudha Shree

Sardarshahar

1302

16.10.2016

Rajaldesar

6

Sadhvi Jaishree

Rajaldesar

1246

04.01.2016

Bikaner

7

Sadhvi Akal Kanvar

Jodhpur

1238

17.02.2016

Jaipur

8

Sadhvi Saumya Yasha

Dhulia

1529

14.03.2016

Jaipur

9

Sadhvi Mohan Kumari

Rajaldesar

1116

18.05.2016

Bhinasar

10

Sadhvi Rijumati

Momasar

1316

24.05.2016

Rajaldesar

11

Sadhvi Vinay Shree

Borawad

1182

13.06.2016

Jodhpur

Share this page on: