05.08.2016 ►Guwahati ►Acharya Mahashraman ►Representatives Seminar of Jain Shvetambar Terapanthi Mahasabha

Posted: 05.08.2016
Updated on: 09.01.2018

Guwahati: 05.08.2016

Representatives seminar for three days 5th to 7th August, 2016 of Jain Shvetambar Terapanthi Mahasabha propitiously started in today's Prime Sermon with the holy blessings of His Holiness Acharya Mahashraman and Her Excellency Sadhvi Pramukha Mahashramani Kanakprabha. Mukhya Muni Mahavir Kumar, Mukhya Niyojika Sadhvi Vishrut Vibha, Sadhvivarya Sadhvi Sambuddh Yasha and Muni Vishrut Kumar addressed the team. Mr. Kishanlal Dagalia, National President, Mr. Prafulla Betala, General Secretary, Mr. Hansraj Betala, Chief Trustee, Jain Shvetambar Terapanthi Mahasabha and other team members put forward their views.

His Holiness Acharya Mahashraman and Mukhya Muni Mahavir Kumar

Jain Shvetambar Terapanthi Mahasabha team

Muni Vishrut Kumar

Sadhvi Swastik Prabha

Mukhya Niyojika Sadhvi Vishrut Vibha

His Holiness Acharya Mahashraman in the Prime Sermon

His Holiness Acharya Mahashraman

His Holiness Acharya Mahashraman in the Prime sermon

Mr. Hansraj Betala, Chief Trustee, Jain Shvetambar Terapanthi Mahasabha

Mr. Prafulla Betala, General Secretary, Jain Shvetambar Terapanthi Mahasabha

Mr. Kishanlal Dagalia, National President, Jain Shvetambar Terapanthi Mahasabha

Share this page on: