19.07.2016 ►Raipur ►Terapanth Sthapana Divas Celebration

Posted: 20.07.2016
Updated on: 09.01.2018

Raipur: 19.07.2016

Under the auspicious presence of Sadhvi Sangeet Shree, 257th Terapanth Sthaapana Divas (Terapanth Foundation Day) was celebrated at Terapanth Bhavan, Raipur. The programme started with melodious Mangalacharana by Dr. Priyanka Pokarana. Sadhvi Sangeet Shree put enlightenment on greatness of Terapanth Dharm Sangh, Acharya Bhikshu and our Guru His Holiness Acharya Mahashraman. Sadhvi Shanti Prabha, Sadhvi Kamal Vibha and Sadhvi Mudita Shree and addressed with devotion towards Terapanth Dharm Sangh and Guru. Premchand Burad, President, Terapanthi Sabha, Raipur also put forward his views on Terapanth Sthaapana Divas.

Sadhvi Sangeet Shree, Sadhvi Shanti Prabha, Sadhvi Kamal Vibha and Sadhvi Mudita Shree

Share this page on: