02.07.2016 ►Raipur ►Acharya Mahapragya Birthday Celebration

Posted: 02.07.2016
Updated on: 09.01.2018

Raipur: 02.07.2016

Acharya Mahaprgya,s 97th Birthday was celebrated at Raipur in presences of Sadhvi Sangit Shree.She said Acharya Mahapragya born in small village Tamkor in open sky. Wisdom of Acharya Mahapragya was exemplary. Acharya Vidhyanand told that Mahapragya Ji are Vivekananda\'s of Jain Logic. Sarita Barlota speak on behalf of Mahila Mandal.
Vinod Barlota, Umesh Pokarana, Suryaprakash expressed their views.
Sadhvi Shantilal Prabha, Sadhvi Kamal Vibha and Sadhvi Mudita Shree also spoke on occasion
Function was conducted by Mahila Mandal President Pratibha Pokarana..

Audience

Sadhvi Sangit Shree and group

Pratibha Pokarana

Audience

Sadhvi Group

Audience

Share this page on: