14.01.2016 ►Katihar ►Acharya Mahashraman ►Katihar Citizens Blessed

Posted: 14.01.2016
Updated on: 09.01.2018

Katihar: 14.01.2016

Some adorable clicks of His Holiness Acharya Mahashraman, Sadhvi Pramukha Mahashramani Kanakprabha, Mukhya Niyojika Sadhvi Vishrut Vibha, Sadhu, Sadhvi, and Samani's 4th Day of Holy Stay in Katihar. Lay followers (Shravak and Shravika) are engrossed in Samayika and the spiritual sermon.

Adorable clicks from Katihar

Share this page on: