01.07.2015 ►Acharya Mahashraman ►New Chaturmas Declared

Posted: 01.07.2015

ShortNews in English

 

Acharya Mahashraman: 01.07.2015

Acharya Mahashraman declared a few new chaturmas: 

Sadhvi Raj Kumari - Sirsa

Sadhvi Mohan Kumari (Sri Dungargarh) - Siwani

Sadhvi Ratan Kumari - Hisar

Sadhvi Bhagyavati - Hisar

Muni Vinay Kumar - Chandigarh

 

News in Hindi

Share this page on: