30.08.2014 ►Mumbai ►Kshamapana Diwas (Forgiveness Day)

Posted: 05.09.2014
Updated on: 10.02.2015

30.8.2014
Mumbai

 

Kshamapana Diwas (Forgiveness Day) Post Samvatsri

Presence: Sadhvi Somlata

Photos:

15145353825

2014.08.30 Mumbai - Kshamapana Diwas 01

15145353775

2014.08.30 Mumbai - Kshamapana Diwas 02

15142380231

2014.08.30 Mumbai - Kshamapana Diwas 03

15142380171

2014.08.30 Mumbai - Kshamapana Diwas 04

14958696390

2014.08.30 Mumbai - Kshamapana Diwas 05

15144966312

2014.08.30 Mumbai - Kshamapana Diwas 06

Share this page on: