07.03.2016 ►Kishanganj ►Acharya Mahashraman Announced Chaturmas After 152nd Maryada Mahotsava

Published: 09.03.2016
Updated: 09.01.2018

Kishanganj: 07.03.2016

His Holiness Acharya Mahashraman announced Chaturmas of Monks and Nuns after 152nd Maryada Mahotsava:
 • Mukhya Niyojika Sadhvi Vishrut Vibha - Siliguri
 • Sadhvi Vidhyavati (Second) - Koppal, Karnataka
 • Muni Sukhlal ji Swami - Shyam Nagar, Jaipur
 • Sadhvi Kanchan Kumari (Ladnun) - Bhivani
 • Sadhvi Kanak Shree (Rajgarh) - Bhilwara
 • Sadhvi Sanyam Prabha - Rampura Phul
 • Sadhvi Nirvan Shree - Udhana, Surat
 • Muni Kamal Kumar - Araria Court
 • Sadhvi Ashok Shree - Oswal Bhawan, Shahdara, Delhi
 • Sadhvi Punya Prabha - Amet
 • Muni Bhupendra Kumar - Kelwa
 • Sadhvi Ram Kumari Ladnun - Jodhpur
 • Sadhvi Chandanbala - Jasol
 • Muni Himanshu Kumar - Balotra
 • Sadhvi Jay Prabha - Pilibanga
 • Sadhvi Somlata - Bhayandar
 • Sadhvi Sadhana Shree - Amrabadi (Ahemdabad)
 • Sadhvi Labdhi Shree - Latur
 • Sadhvi Kirti Lata - Udaipur
 • Sadhvi Tilak Shree - Pachpadra
 • Muni Jambu Kumar (Sardarshahar) - Sujangarh
 • Sadhvi Saroj Kumari (Mumbai) - Towards Taranagar, Rajgarh
Sources
JTN
Edited by Shalu Chopra
Share this page on:
Page glossary
Some texts contain  footnotes  and  glossary  entries. To distinguish between them, the links have different colors.
 1. 152nd Maryada Mahotsava
 2. Acharya
 3. Acharya Mahashraman
 4. Amet
 5. Araria
 6. Balotra
 7. Bhawan
 8. Bhayandar
 9. Bhilwara
 10. Bhivani
 11. Chandanbala
 12. Chaturmas
 13. Delhi
 14. JTN
 15. Jaipur
 16. Jambu Kumar
 17. Jasol
 18. Jodhpur
 19. Karnataka
 20. Kelwa
 21. Kishanganj
 22. Koppal
 23. Labdhi
 24. Ladnun
 25. Latur
 26. Mahashraman
 27. Maryada
 28. Maryada Mahotsava
 29. Mukhya Niyojika Sadhvi Vishrut Vibha
 30. Mumbai
 31. Muni
 32. Muni Bhupendra Kumar
 33. Muni Himanshu Kumar
 34. Muni Jambu Kumar (Sardarshahar)
 35. Muni Kamal Kumar
 36. Muni Sukhlal
 37. Oswal
 38. Pachpadra
 39. Pilibanga
 40. Punya
 41. Rajgarh
 42. Ram
 43. Rampura
 44. Rampura Phul
 45. Sadhana
 46. Sadhvi
 47. Sadhvi Ashok Shree
 48. Sadhvi Jay Prabha
 49. Sadhvi Kanak Shree
 50. Sadhvi Kanak Shree (Rajgarh)
 51. Sadhvi Kanchan Kumari
 52. Sadhvi Labdhi Shree
 53. Sadhvi Nirvan Shree
 54. Sadhvi Punya Prabha
 55. Sadhvi Ram Kumari
 56. Sadhvi Sadhana Shree
 57. Sadhvi Sanyam Prabha
 58. Sadhvi Saroj Kumari
 59. Sadhvi Somlata
 60. Sadhvi Tilak Shree
 61. Sadhvi Vidhyavati (Second)
 62. Sadhvi Vishrut Vibha
 63. Sanyam
 64. Sardarshahar
 65. Shalu Chopra
 66. Siliguri
 67. Sujangarh
 68. Surat
 69. Swami
 70. Taranagar
 71. Tilak
 72. Udaipur
Page statistics
This page has been viewed 543 times.
© 1997-2021 HereNow4U, Version 4.07
Home
About
Contact us
Disclaimer
Social Networking

HN4U Deutsche Version
Today's Counter: